Privacy

 

Praktijk natuurgeneeskunde Petra van Dongen is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt in een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens. Op deze pagina laat Praktijk natuurgeneeskunde Petra van Dongen weten welke gegevens zij verzamelt als u van haar diensten gebruik maakt en waarom zij deze gegevens verzamelt.

Praktijk natuurgeneeskunde Petra van Dongen respecteert de privacy van alle cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Algemene informatie over uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

· Het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
· Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw dossier

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier: ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn medisch dossier

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Privacy op zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit betreft:

· Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en zorgverzekeringsnummer;
· De datum van de behandeling;
· Een korte omschrijving van de behandeling en bijbehorende prestatiecode.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Cliënten hebben het recht op inzage, rectificatie en (gedeeltelijk) wissen van de persoonsgegevens. U kunt dit verzoek schriftelijk indienen.

Klachtrecht

Praktijk natuurgeneeskunde Petra van Dongen vindt het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan met uw therapeut, Petra van Dongen. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wil hebben. Wil of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: www.vnt.nl Deze ondersteunt u bij het formuleren van de klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor u klacht. De klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u indien nodig geacht een klacht indienen bij de bij SCAG is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg.